tablica ogłoszeń

Warunki ubezpieczenia szkolnego na rok 2016/2017

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączników.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest zamieszczony w paragrafie 3 OWU i obejmuje świadczenia w nim zawarte (w tym także uprawianie sportów – za wyjątkiem sportów zawartych w wyłączeniach odpowiedzialności : paragraf 4 punkty10,11,12 OWU).

Dyrekcja Gimnazjum i LO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  - Pobierz

TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU   -  Pobierz

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ  -  Pobierz